ในช่วงบั้นปลายชีวิต เราจะไม่ได้ทำงานประจำและมีรายได้เข้ามาเหมือนเดิม ควรมีการเตรียมความพร้อมและวางแผน เพื่อให้เรามีเงินใช้จ่ายอย่างเพียงพอ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ และสามารถใช้ชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมีความสุข

plan for retirement

ทำไมต้องวางแผนเกษียณ

 • อายุขัยที่ยืนยาวขึ้น: คนไทยมีอายุขัยเฉลี่ยที่สูงขึ้น ทำให้ต้องเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณที่ยาวนานขึ้น
 • ค่าครองชีพที่สูงขึ้น: เงินเฟ้อทำให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นเงินที่เราเก็บไว้ต้องเพียงพอต่อการใช้จ่ายในอนาคต
 • ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ: การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อเงินออมของเราได้
 • ความเสี่ยงด้านสุขภาพ: ค่ารักษาพยาบาลอาจเป็นภาระหนักในช่วงหลังเกษียณ

เริ่มต้นวางแผนเกษียณอย่างไร

 1. ประเมินสถานการณ์ทางการเงิน: สำรวจรายได้ รายจ่าย หนี้สิน และทรัพย์สินที่มีอยู่ เพื่อให้ทราบว่าเรามีเงินออมเพียงพอหรือไม่
 2. กำหนดเป้าหมาย: คำนวณค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหลังเกษียณ เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ายารักษาโรค ค่าเดินทางท่องเที่ยว และตั้งเป้าหมายเงินออมที่ต้องการ
 3. เลือกวิธีการออม: มีหลากหลายวิธีในการออมเงิน เช่น เงินฝากประจำ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิตแบบบำนาญ หรือการลงทุนในหุ้นและกองทุนรวม
 4. จัดสรรเงินออม: แบ่งเงินออมเป็นส่วนๆ ตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง อาจกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเพื่อลดความเสี่ยง
 5. ทบทวนและปรับแผนเป็นประจำ: ตรวจสอบแผนการออมเงินเป็นประจำ และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

การคำนวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ

ก่อนอื่นต้องคำนวณว่าจะต้องใช้เงินเท่าไรต่อเดือนหลังเกษียณ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายปัจจุบัน แล้วปรับเพิ่มตามอัตราเงินเฟ้อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ต้องคำนวณถึงค่ารักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มขึ้นในวัยสูงอายุด้วย

save and invest

เคล็ดลับในการคำนวณเงินออม

 • ลองคำนวณด้วยตนเอง ด้วยเครื่องมือคำนวณเงินออมออนไลน์ เพื่อประมาณการเงินออมที่ต้องการ
 • เริ่มออมตั้งแต่วัยหนุ่มสาว เพื่อให้เงินงอกเงยได้เร็วขึ้นจากดอกเบี้ยผลประโยชน์ที่สะสม
 • ปรับเพิ่มเงินออมเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น เมื่อได้งานใหม่หรือปรับขึ้นเงินเดือน

นอกจากการออมแล้ว การลงทุนก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีเช่นกัน แต่ทุกการลงทุนย่อมีความเสี่ยง หากคุณต้องการทำรายได้ในระยะยาว ควรมีการศึกษาหาความรู้และพิจารณาการลงทุนอย่างรอบคอบ

เลือกผลิตภัณฑ์ลงทุนให้เหมาะสม

หลังจากคำนวณเงินออมที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเลือกผลิตภัณฑ์การลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ ระยะเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สำหรับการเกษียณอายุ ผลิตภัณฑ์ที่นิยม ได้แก่

 1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เหมาะสำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ เนื่องจากสามารถนำเงินสะสมส่วนหนึ่งไปลดหย่อนภาษีได้
 2. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วย
 3. ประกันสะสมทรัพย์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงและผลตอบแทนคงที่ แต่ผลตอบแทนอาจต่ำกว่าการลงทุนในกองทุน

การวางแผนเกษียณเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเราเอง เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้เรามีชีวิตหลังเกษียณที่มั่นคงและมีความสุข ไม่เป็นภาระลูกหลาน

Tagged in: