เงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของเราทุกคน สินค้าและบริการมีราคาแพงขึ้น ทำให้เงินในประเป๋าเรามีค่าน้อยลง อย่างไรก็ตาม เราสามารถวางแผนรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ เพื่อให้ผลกระทบต่อการเงินของเราน้อยที่สุด

plan to deal with inflation

ทำความเข้าใจกับเงินเฟ้อ

ความหมายของเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อ (Inflation) หมายถึงภาวะที่ระดับราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้อำนาจซื้อของเงินลดลง นั่นหมายความว่า เงินจำนวนเดียวกันจะซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง

สาเหตุของเงินเฟ้อ

สาเหตุหลักของเงินเฟ้อ ได้แก่

 1. อุปสงค์สูงเกินกว่าอุปทาน ทำให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น
 2. ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น เช่น ค่าแรง ค่าวัตถุดิบ หรือค่าพลังงาน ส่งผลให้ต้องปรับราคาขายสูงขึ้น
 3. นโยบายการเงินผ่อนคลายมากเกินไป ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบมากเกินความต้องการ

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

เงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อเราหลายด้าน เช่น

 1. ค่าครองชีพสูงขึ้น: ราคาสินค้าและบริการที่จำเป็น เช่น อาหาร พลังงาน และค่าเช่าบ้าน เพิ่มสูงขึ้น ทำให้เราต้องใช้เงินมากขึ้นในการดำรงชีวิต
 2. เงินออมมีค่าน้อยลง: เงินที่เราเก็บออมไว้มีอำนาจซื้อลดลง เนื่องจากราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
 3. ภาระหนี้เพิ่มขึ้น: หากเรามีหนี้สิน เช่น หนี้บ้าน หรือหนี้บัตรเครดิต ภาระในการผ่อนชำระหนี้จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากเงินเฟ้อทำให้เงินที่เราใช้ในการผ่อนหนี้มีค่าน้อยลง

วางแผนรับมือกับเงินเฟ้อ

ปรับพฤติกรรมการใช้จ่าย

เมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น การปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ได้แก่

 • จัดลำดับความสำคัญของรายจ่าย แยกแยะรายจ่ายจำเป็นและไม่จำเป็น
 • หาทางเลือกที่ประหยัดกว่า เช่น ซื้อสินค้าราคาประหยัด หรือใช้บริการราคาถูกกว่า
 • ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย เช่น การท่องเที่ยว ภัตตาคารราคาแพง
Earn additional income

ลงทุนในสินทรัพย์ที่รักษามูลค่า

การลงทุนในสินทรัพย์ที่รักษามูลค่าได้ดีในช่วงเงินเฟ้อ เช่น

 • ทองคำ ซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่รักษามูลค่าได้ดีในช่วงเงินเฟ้อ
 • อสังหาริมทรัพย์ มูลค่ามักปรับตัวสูงขึ้นตามเงินเฟ้อ
 • หุ้นบริษัทที่มีรายได้ดี สามารถปรับราคาขายสินค้าหรือบริการได้ตามเงินเฟ้อ

หาแหล่งรายได้เสริม

การมีรายได้เพิ่มเติมจะช่วยรักษาอำนาจซื้อในช่วงเงินเฟ้อ เช่น

 • ทำงานพิเศษนอกเวลาราชการ
 • ประกอบอาชีพเสริม เช่น ขายสินค้าออนไลน์ รับงานฟรีแลนซ์
 • ลงทุนในธุรกิจเล็กๆ เช่น ร้านค้าออนไลน์ ธุรกิจให้บริการ

ถึงแม้ปัญหาเงินเฟ้อเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราสามารถวางแผนรับมือได้ โดยการวางแผนการเงิน การลดค่าใช้จ่าย การเพิ่มรายได้ การลงทุน และการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดผลกระทบต่อการเงินของเราให้มากที่สุด ให้อำนาจซื้อคุณยังคงอยู่ แม้ในยามค่าครองชีพสูงก็ตาม