ในโลกยุคใหม่ที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมากขึ้น ธุรกิจรักษ์โลก กำลังกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ผู้บริโภคจำนวนมากมองหาแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

World-saving business

อะไรคือธุรกิจรักษ์โลก?

ธุรกิจรักษ์โลก (Green Business) คือธุรกิจที่ดำเนินกิจการโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเป็นสำคัญ มีการนำแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ในทุกกระบวนการ ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิต การขนส่ง ไปจนถึงการจัดการของเสีย โดยมีเป้าหมายในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างประโยชน์ให้กับสังคมควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ

ทำไมธุรกิจรักษ์โลกจึงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่?

 1. ความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคยุคใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ผ่านการเลือกใช้สินค้าและบริการจากธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ความใส่ใจในสุขภาพ สินค้าและบริการจากธุรกิจรักษ์โลกมักผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปลอดภัย และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น
 3. ภาพลักษณ์ที่ดี การเลือกใช้สินค้าและบริการจากธุรกิจรักษ์โลกช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 4. ความยั่งยืน ผู้บริโภคยุคใหม่มองหาสินค้าและบริการที่มีความยั่งยืน สามารถตอบสนองความต้องการในปัจจุบันโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นหลัง

ธุรกิจรักษ์โลก สามารถทำได้อย่างไร

สำหรับธุรกิจที่ต้องการก้าวเข้าสู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สามารถดำเนินการได้ดังนี้

 • ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น วัสดุรีไซเคิล วัสดุชีวภาพย่อยสลายได้ เป็นต้น
 • ลดของเสียและการใช้พลังงาน โดยนำกระบวนการผลิตแบบประหยัดพลังงานมาใช้
 • สนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่า การอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นต้น
 • สื่อสารนโยบายด้านความยั่งยืน ให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้
World-saving business operation

ตัวอย่างธุรกิจรักษ์โลกที่น่าสนใจ

 • ธุรกิจอาหารออร์แกนิก เน้นใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง
 • ธุรกิจแฟชั่นที่ยั่งยืน ผลิตเสื้อผ้าจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย
 • ธุรกิจพลังงานสะอาด ผลิตและจำหน่ายพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
 • ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น
 • ธุรกิจผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ปราศจากสารเคมีอันตราย

ธุรกิจรักษ์โลกมีต้นทุนสูงหรือไม่?

ในระยะสั้นอาจมีต้นทุนสูงกว่าธุรกิจทั่วไป แต่ในระยะยาวจะช่วยลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ด้วยการดำเนิน ธุรกิจรักษ์โลก ไม่เพียงแต่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเป็นเทรนด์ที่ผู้บริโภคยุคใหม่ให้ความสนใจ ธุรกิจที่สามารถสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับการเติบโตจะได้รับความนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีจากผู้บริโภค เป็นการสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจในระยะยาว